O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.7. Obliczanie daty i czasu

Problem

Musimy wykonać pewne obliczenia z użyciem wartości dat i czasu.

Rozwiązanie

Jeżeli nie można uzyskać zadawalającego wyniku za pomocą polecenia date (zgodnie z informacjami zawartymi w „11.3. Automatyczne generowanie dat z określonego zakresu”), konieczne jest przekształcenie wartości daty i czasu w znacznik czasu (w sposób opisany w „11.4. Przekształcenie daty i czasu w znacznik czasu”), wykonanie stosowanych obliczeń i przekształcenie wyniku z powrotem do postaci ciągu o wybranym formacie (zgodnie z opisem zawartym w „11.5. Przekształcanie znaczników czasu w ciągi dat i czasu”).

Podpowiedź

Osoby, które nie dysponują systemami wyposażonymi w instrukcję date projektu GNU, powinny się zapoznać z artykułem Shell Croner: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required