O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.9. Wykorzystanie polecenia grep do wyszukiwania informacji w zarchiwizowanych plikach

Problem

Chcemy przeszukać grupę zarchiwizowanych plików. Czy trzeba je wcześniej rozpakować?

Rozwiązanie

Nie ma takiej potrzeby, jeśli w systemie są zainstalowane narzędzia zgrep, zcat lub gzcat.

Program zgrep jest pewną odmianą polecenia grep, które obejmuje swoim działaniem zarówno pliki skompresowane, jak i nieskompresowane (obsługiwane formaty kompresji zależą od systemu operacyjnego). Często znajduje zastosowanie w operacjach wyszukiwania komunikatów usługi syslog w systemie Linux. Mechanizm rotacji dzienników pozostawia bieżący plik nieskompresowany (można go więc wykorzystać), ale analiza dzienników archiwalnych wymaga zastosowania polecenia:

$ zgrep 'wyszukiwany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required